Getting familiar with Zbrush interface, these are Youtube links I watch and learn from:

  • Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=UPP4vHiAieA&fbclid=IwAR3j2bjB4o5zyJylyeRzDHxKaVGUevO9WkSktd2x4-Bpilfgbi8kvaltyBI
  • Link 2: 

Three most used action in Zbrush:
– Bình thường: Xoay

– Chuột: Zoom

– Alt + chuột trái: di chuyển nó – Chuot phai: 

– F: Standard view

– Ngoài khung vẽ: di chuyển khi zoom quá to 

– Press S: Adjust brush size

– Press U: Adjust intensity

– Press Q/ W/ E/ R: Change to Edit/ Draw/ Move/ Rotate tool

– Press Shift: Auto change to smooth brush tool

  1. Lightbox: Template project collection
  2. Khung công cụ bên phải RENDER: (K đụng chạm đến phần này nhiều) Render review, đổ bóng, chỉnh khung 

How to create map in Zbrush:

  • Chọn texture
  • Chọn material
  • Cái UV là cái làm cho hoa văn ấy nổi hay chìm
  • Normal map: để chỉnh cho màu hoa văn ấy bình thường

Trước khi làm map thì giảm số lượng geometry xuống bằng geometry tab: (Vào Zplugin-> Decimation Master -> Giảm số poly point xuống)

Vào Geometry -> Bấm vào Devine -> Giảm từ 3Res xuống 1SDiv

KHi gỉam hết cỡ rồi vào UV Map -> Chọn Create map -> Chọn Uvp hoặc uvp (map nào phù hợp) -> Export 3 map này ra bao gồm: Texture map, material map, và UV map.